Värdepappersmarknadsföreningen

Hallinnointikoodi

Värdepappersmarknadsföreningen är ett samarbetsorgan som grundades i december 2006 av Finlands Näringsliv EK, NASDAQ Helsinki Oy (Börsen) och Centralhandelskammaren.

Avsikten med föreningens verksamhet är att genom att effektivera självregleringen se till att de företag som är verksamma på värdepappersmarknaden tillämpar enhetliga verksamhetsmodeller och spelregler. Föreningen deltar i upprättandet av  självregleringsnormer och tolkar dem vid behov.

Till föreningens uppgifter hör bland annat att administrera Finsk kod för bolagsstyrning (Corporate Governance) 2020Kod för uppköpserbjudanden och Börsens insideranvisningar samt att utveckla självregleringen.

Vår avsikt har varit att på föreningens webbplats även samla andra centrala anvisningar riktade till bolag.