Värdepappersmarknadsföreningen

Nämnden för uppköpserbjundanden

Ostotarjouslautakunta

Nämnden för uppköpserbjundanden är uttsett av Värdepappersmarknadsföreningens styrelse, som har till uppgift att främja god värdepappersmarknadssed i Finland. Nämnden har till uppgift att utarbeta och uppdatera rekommendationer enligt 11:28 i värdepappersmarknadslagen. En ytterligare uppgift för nämnden är att ge beslutsrekommendationer och ta ställning till frågor som gäller koden för uppköpserbjudanden och andra företagsarrangemang, antingen på eget initiativ eller på ansökan. Nämndens arbetsordning innehåller närmare bestämmelser om nämndens uppgifter och dess verksamhet.