Värdepappersmarknadsföreningen

Avgifter

Sökanden är skyldig att betala de avgifter som nämnden fastställt och kostnaderna för behandlingen enligt fakturan, förutom då det handlar om ett ärende som ska behandlas avgiftsfritt. Värdepappersmarknadsföreningens styrelse fattar beslut om avgiftsgrunderna.

Handläggningsavgift
En handläggningsavgift ska betalas till nämnden då ett ärende tas upp för behandling. Handläggningsavgiften är 500 euro. Handläggningsavgiften täcker kostnaderna för att inleda behandlingen av ärendet. Följaktligen returneras handläggningsavgiften inte heller i det fall att sökanden inte lämnar in en ansökan eller senare återkallar sin ansökan. En handläggningsavgift tas inte ut för ärenden som ska behandlas avgiftsfritt.

Preliminära samtal
Efter betalning av handläggningsavgiften har sökanden möjlighet att föra ett samtal med nämnden för uppköpserbjudanden om innehållet i en eventuell skriftlig ansökan. En avgift för preliminära samtal tas ut enligt följande grunder:

  • Ordförande 300 €/timme
  • Medlem 250 €/timme
  • Sekreterare 200 €/timme

Utlåtandeavgift
En utlåtandeavgift tas ut av sökanden för en beslutsrekommendation och dess belopp fastställs av nämnden. Avgiften för ett utlåtande fastställs enligt målbolagets storlek och omfattningen på ärendet enligt följande:

Målbolag Begränsat Vanligt Omfattande
Litet bolag 2 000 € 5 000 € 15 000 €
Medelstort bolag 3 000 € 7 500 € 20 000 €
Stort bolag 4 000 € 10 000 € 25 000 €

Muntlig presentation av ärendet
Sökanden har möjlighet att be om att få presentera sitt ärende muntligt för nämnden. Avgiften för de åtgärder som gäller detta tas ut enligt samma grunder som för preliminära samtal.

Avgifter som tas ut för andra tjänster
För tjänster eller prestationer som grundar sig på en beställning eller ett uppdrag och som inte prissatts separat tar nämnden ut en avgift utifrån samma grunder som för preliminära samtal.

Kostnader
Ovan angivna avgifter täcker de kostnader som vanligen uppkommer för nämnden för uppköpserbjudanden för att bereda ett ärende. Sökanden ska betala de kostnader som överskrider de sedvanliga kostnaderna för beredning av ärendet enligt fakturan. Sådana kostnader kan uppkomma t.ex. av fotokopior och andra kopior, översättningar eller kompletterings-, preciserings- eller betalningsuppmaningar.

Fakturering och betalning av avgifter
En handläggningsavgift ska betalas till nämnden då ett ärende tas upp för behandling. Övriga avgifter och kostnader för behandlingen av ärendet faktureras i allmänhet då behandlingen av ärendet avslutats eller så fort som möjligt efter detta.

Sökanden kan begära en faktura för att betala handläggningsavgiften av sekretariatet för nämnden. I så fall betalas avgiften enligt den faktura som skickats.

Sökanden kan också betala handläggningsavgiften på förhand utan faktura t.ex. för att påskynda behandlingen.

Kontonumret för att betala avgifter för tjänster av nämnden för uppköpserbjudanden är:

Betalningsmottagare: Värdepappersmarknadsföreningen rf
FI08 1745 3000 0297 87
BIC-kod NDEAFIHH

Betalningen ska göras i sin helhet på ovan nämnda konto. Skriv följande text i meddelandefältet: ”handläggningsavgift för nämnden för uppköpserbjudanden”. Skriv inte uppgifter om fallet eller anknutna parter i meddelandefältet. Ange inte heller referensnummer för betalningen.

Avvikelse från avgifter och återbetalning
Det är möjligt att avvika från en avgift på beslut av ordföranden eller nämnden. Det ska finnas en särskild och motiverad orsak till en avvikelse. Om nämnden inte ger ett utlåtande om ärendet, kan sökandens betalningar på motiverade grunder återbetalas helt eller delvis. Vanligen återbetalas inte en handläggningsavgift. En betalning återbetalas på det konto från vilket betalningen kommit till nämnden, om sökanden inte meddelat annat. Ränta eller andra krediteringar betalas inte på betalningar som återbetalas.

Rådgivning och närmare uppgifter
Frågor som gäller avgifter och nämndens verksamhet i allmänhet kan framföras till nämndens sekreterare.
Ledande Expert Ville Kajala, 050 376 1460 eller förnamn.efternamn@chamber.fi

Följande prestationer är avgiftsfria:

  • Svar av sekretariatet på förfrågningar om den verksamhet som bedrivs av nämnden för uppköpserbjudanden.
  • Allmän rådgivning om ansökningen av sekretariatet, vilken inte omfattar behandling av konfidentiell information eller insiderinformation eller andra prestationer.
  • Behandling av begäran om utlåtande om lagstiftning som är under beredning eller annan reglering.
  • Andra ärenden som nämnden beslutar att behandla avgiftsfritt.

I andra ärenden som nämnden för uppköpserbjudanden behandlar är sökanden skyldig att betala alla nedan nämnda avgifter. Det är möjligt att kostnader för att behandla ärendet tas ut av sökanden även för ärenden som ska behandlas avgiftsfritt.