Värdepappersmarknadsföreningen

Begäran om beslutsrekommendation

Nämnden för uppköpserbjudanden kan ge beslutsrekommendationer om det rekommenderade förfaringssättet. En beslutsrekommendation kan begäras av en part i arrangemanget, en advokat eller annan rådgivare, en myndighet eller en annan aktör som behöver ett ställningstagande av nämnden.

Nämnden för uppköpserbjudanden behandlar ärenden som gäller tolkningen av nämndens rekommendationer, förfaranden enligt god värdepappersmarknadssed eller andra enskilda bolagsrättsliga frågor.

Preliminära samtal
Sökanden har möjlighet att föra ett samtal med nämnden för uppköpserbjudanden om innehållet i en eventuell skriftlig ansökan. Syftet med dessa preliminära samtal är att precisera den fråga som ska framföras i en framtida ansökan till nämnden. Vanligen deltar nämndens ordförande och/eller sekreterare i samtalet, men på beslut av ordföranden kan även andra medlemmar av nämnden delta i samtalet.

Det är möjligt att föra ett preliminärt samtal efter att handläggningsavgiften betalats. En separat avgift tas därtill ut för ett sådant samtal. De samtal som förs innan ansökan lämnas in binder inte nämnden då den behandlar en skriftlig ansökan.

Ansökan
En beslutsrekommendation av nämnden för uppköpserbjudanden ska begäras med en ansökan. Sökanden ska skicka ansökan om utlåtande jämte bilagor till nämnden för uppköpserbjudanden antingen skriftligen eller elektroniskt på ett tillförlitligt sätt. Nämnden rekommenderar att sökanden, innan ansökan skickas, kontaktar nämndens sekreterare per e-post: info@cgfinland.fi

Ansökan ska omfatta:

  • namnet på sökanden eller sökandens ombud och kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress),
  • det nödvändiga bemyndigandet,
  • bakgrunden till ärendet i nödvändig omfattning,
  • den fråga som framförs till nämnden och tillräcklig information för att avgöra frågan,
  • information om målbolagets storlek för fastställandet av de avgifter som ska tas ut för behandlingen av ärendet,
  • till vilka delar och på vilka grunder sökanden anser att den information som lämnats i ansökan är sekretessbelagd information eller insiderinformation, samt
  • annan nödvändig information som nämnden särskilt fastställt eller som är nödvändig för behandlingen av ärendet.

Den fråga som framförs till nämnden ska vara tydligt specificerad och tillräckligt avgränsad. Omfattningen på den fråga som framförs påverkar den avgift som tas ut för utlåtandet av sökanden. Vid behov kan nämnden be sökanden att komplettera eller precisera sin ansökan eller att avgränsa de frågor som framförs till nämnden i samband med behandlingen.

Muntlig presentation av ärendet
Sökanden kan be nämnden för uppköpserbjudanden om att få presentera ärendet muntligen för nämnden.

BEHANDLINGSTID
Ansökningsärenden behandlas av nämnden för uppköpserbjudanden utan omotiverat dröjsmål.

Behandlingstiden varierar från fall till fall. Längden på behandlingen påverkas bl.a. av omfattningen på den fråga som framförts till nämnden, mängden av det material som skickats, eventuella uppmaningar om komplettering och precisering samt höranden. Det är viktigt att sökanden observerar att behandlingen av en ansökan inte inleds förrän sökanden betalat handläggningsavgiften.

Sökanden kan göra förfrågningar om behandlingsfasen för ansökan till nämndens sekreterare.

Anmälningsskyldighet
Om sökanden anmält att ansökan innehåller sekretessbelagd information eller insiderinformation och denna upphör att vara sekretessbelagd information eller insiderinformation under behandlingen eller därefter, ska sökanden anmäla detta till nämnden.

Rådgivning och närmare uppgifter
Frågor som gäller upprättandet av ansökan och nämndens verksamhet i allmänhet kan framföras till nämndens sekreterare. Sekretariatets allmänna rådgivning om ansökningen är avgiftsfri, men den omfattar inte behandling av konfidentiell information eller insiderinformation eller andra prestationer.