Värdepappersmarknadsföreningen

Uppgifter

Uppgifterna för nämnden för uppköpserbjudanden har fastställts i nämndens arbetsordning.

Nämnden för uppköpserbjudanden har till uppgift att:

  • följa och främja god värdepappersmarknadssed vid erbjudanden om företagsförvärv
  • på särskilt uppdrag av Värdepappersmarknadsföreningens styrelse utarbeta och uppdatera rekommendationer enligt 11 kap. 28 § i värdepappersmarknadslagen om hur ett målbolags ledning ska agera vid offentliga uppköpserbjudanden och om avtalsbaserade strukturer för att upprätthålla bestämmande inflytande, eller i syfte att styra bolagsrättsliga förfaranden som ska tillämpas i samband med företagsförvärv
  • utarbeta tillämpningsanvisningar och utlåtanden om ovan nämnda rekommendationer på särskilt uppdrag av Värdepappersmarknadsföreningens styrelse
  • vid behov tolka ovan nämnda rekommendationer och ge beslutsrekommendationer och ställningstaganden på eget initiativ eller på ansökan
  • vid behov utarbeta tillämpningsanvisningar och utlåtanden om andra frågor som gäller företagsarrangemang på särskilt uppdrag av styrelsen
  • ge beslutsrekommendationer och ställningstaganden om andra frågor som gäller företagsarrangemang antingen på eget initiativ eller på ansökan
  • på särskilt uppdrag av styrelsen utarbeta andra anvisningar och utlåtanden om bolagsrättsliga frågor som gäller tillämpningsområdet för värdepappersmarknadslagen i syfte att främja god värdepappersmarknadssed
  • vid behov ta ut den ansökningsavgift som Värdepappersmarknadsföreningens styrelse fastställt i samband med en enskild ansökan om beslutsrekommendation
  • sköta andra uppgifter som Värdepappersmarknadsföreningens styrelse tilldelat sekretariatet.