Värdepappersmarknadsföreningen

Uppgifter

De uppgifter som ankommer på nämnden för marknadssed har fastställts i nämndens arbetsordning.

Nämnden för marknadssed har till uppgift att:

  • följa utvecklingen av corporate governance-regleringen och -praxis och främja god förvaltningssed hos de listade bolagen
  • utarbeta och uppdatera den Finska koden för bolagsstyrning på särskilt uppdrag av Värdepappersmarknadsföreningens styrelse
  • utarbeta tillämpningsanvisningar och utlåtanden om den Finska koden för bolagsstyrning på särskilt uppdrag av Värdepappersmarknadsföreningens styrelse
  • vid behov tolka den gällande Finska koden för bolagsstyrning och ge beslutsrekommendationer och ställningstaganden på eget initiativ eller på ansökan
  • följa och främja god värdepappersmarknadssed
  • utarbeta andra anvisningar och utlåtanden om god värdepappersmarknadssed på särskilt uppdrag av styrelsen
  • sköta andra uppgifter som Värdepappersmarknadsföreningens styrelse tilldelat sekretariatet.

Vid behov ska nämnden för marknadssed höra NASDAQ Helsinki Oy i tolkningen av Finska koden för bolagsstyrning för att möjliggöra NASDAQ Helsinki Oy:s tillsynsarbete, eftersom förvaltningskoden tagits in som en del av regleringen av NASDAQ Helsinki Oy.