Värdepappersmarknadsföreningen

Koden för uppköpserbjudanden

Värdepappersmarknadsföreningen har gett ut en ny kod för uppköpserbjudanden. Koden för uppköpserbjudanden innehåller nya rekommendationer om de förfaranden som ska följas vid offentliga uppköpserbjudanden. Rekommendationerna i koden för uppköpserbjudanden gäller frågor och problem som blir aktuella vid offentliga uppköpserbjudanden, vilka gäller den verksamhet som bedrivs av den som lämnar uppköpserbjudandet och målbolaget samt av ledningen för målbolaget och aktieägarna. Rekommendationen gäller alla parter i det offentliga uppköpserbjudandet, såsom budgivaren, målbolaget och deras rådgivare.

Kod för uppköpserbjudanden

Helsinki Takeover Code

Den nya koden för uppköpserbjudanden ersätter de tidigare rekommendationerna

Den nya värdepappersmarknadslagen, som trädde i kraft 1.1.2013, medförde en ändring i regleringen av offentliga uppköpserbjudanden. Den nya värdepappersmarknadslagen förutsätter att alla finländska börsbolag förbinder sig att iaktta rekommendationerna om offentliga uppköpserbjudanden. Lagändringen är ett viktigt erkännande av självregleringen inom näringslivet. Därför har Värdepappersmarknadsföreningen velat utföra det lagstadgade uppdraget som rekommendationsgivande instans.

De senaste rekommendationerna om uppköpserbjudanden gavs 2006 av Centralhandelskammarens nämnd för företagsförvärv. I och med att den nya värdepappersmarknadslagen trätt i kraft har den verksamhet som bedrevs av nämnden för företagsförvärv lagts ned och Värdepappersmarknadsföreningens kod för uppköpserbjudanden ersätter de tidigare rekommendationerna.

Beredning av koden för uppköpserbjudanden

På våren 2013 gav styrelsen för Värdepappersmarknadsföreningen nämnden för uppköpserbjudanden till uppdrag att bereda de rekommendationer om offentliga uppköpserbjudanden som förutsätts av värdepappersmarknadslagen. Med tanke på beredningen av projektet inrättades en särskild arbetsgrupp, som slutförde ett utkast till kod för uppköpserbjudanden i juni 2013. Utkastet till kod för uppköpserbjudanden skickades på remissrunda till sammanlagt 20 aktörer, inklusive de centrala ministerierna, Finansinspektionen, intresseorganisationerna inom branschen och företrädare för advokatbyråer, revisionssammanslutningar, kreditinstitut och universitet. Den slutliga koden för uppköpserbjudanden som stadfästs av Värdepappersmarknadsföreningen har slutförts utifrån de mottagna utlåtandena.