Värdepappersmarknadsföreningen

Corporate Governance internationellt sett

Den finska Corporate Governance-rekommendationen kan anses motsvara bra internationell standard. Den tar hänsyn till den internationella utvecklingen av Corporate Governance samt särdragen i den finska lagstiftningen.

Europeiska unionen

Den med tanke på finländska företag viktigaste Corporate Governance-regleringen utanför Finland produceras inom EU och framför allt av dess avdelning för den inre marknaden. Till den centrala regleringen om Corporate Governance ingår direktivet om aktieägarnas rättigheter och rådets fjärde direktiv om årsbokslut i vissa typer av bolag (aktiebolags bokslut) samt kommissionens rekommendationer om ledningens ersättningar och oberoende ledningsmedlemmar. EU har rekommenderat att medlemsstaterna utarbetar egna, nationella rekommendationer om Corporate Governance.

Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD har offentliggjort förnyade principer om Corporate Governance år 2004. Dessutom har OECD år 2005 inlett ett projekt för de icke börsnoterade bolagens Corporate Governance.

Se även länkar