Värdepappersmarknadsföreningen

Corporate Governance och lagstiftningen i Finland

I Finland består ett företags goda förvaltningssed av flera olika faktorer. Inom området finns såväl lagstadgade bestämmelser som rekommendationer som baserar sig på självreglering. Dessa kan till exempel vara riktade till alla börsbolag eller gälla vissa branscher.

I flera andra länder baserar sig Corporate Governance i huvudsak antingen på rekommendationer (t.ex. Combined Code) eller på lagstiftningen (t.ex. SOX). I Finland har avsikten varit att komplettera lagstiftningen och underlätta dess tolkning med hjälp av Corporate Governace-rekommendationerna.

De viktigaste lagstadgade bestämmelserna med tanke på börsbolag finns framför allt i aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen, revisionslagen samt i bokföringslagen. Därutöver måste man notera de viktigaste EU-direktiven, t.ex. direktivet om aktieägarnas rättigheter och rådets fjärde direktiv om årsbokslut i vissa typer av bolag (aktiebolags bokslut) samt kommissionens rekommendationer om ledningens löner och oberoende ledningsmedlemmar.

Rekommendationen för noterade bolags förvaltnings- och styrningssystem kompletterar å sin sida lagstiftningen. Corporate Governance-koden koncentrerar sig främst på att främja effektivt styrelsearbete samt på öppenhet. I koden ingår rekommendationer om bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen, styrelsens kommittéer, verkställande direktören, den övriga ledningen, belöning, intern övervakning, riskhantering, intern revision, insiderförvaltning, revision samt om spridningen av information om ovannämnda frågor.