Värdepappersmarknadsföreningen

Om principen Comply or Explain

Koden ska tillämpas enligt den s.k. principen Comply or Explain (följ eller förklara) på så sätt att bolaget ska följa kodens samtliga rekommendationer. Bolaget kan dock avvika från en enskild rekommendation, men i detta fall måste bolaget redogöra för avvikelsen samt motiveringarna till den. Bolaget anses alltså följa koden även om det avviker från en enskild rekommendation förutsatt att avvikelserna har redogjorts för och motiverats.

Bolaget ska ange att det följer koden samt berätta om eventuella avvikelser från koden och deras orsaker på sin webbplats samt i sin årliga bolagsstyrningsrapport (Corporate Governance Statement, se rekommendation 54). Principen Comply or Explain ökar bolagens flexibilitet vid tillämpandet av koden. Ett bolag kan avvika från en enskild rekommendation med anledning av till exempel ägar- eller bolagsstrukturen eller särdragen i bolagets verksamhetsbransch. En tydlig och uttömmande motivering förstärker tilliten till bolagets beslut, och med hjälp av den kan aktieägare och investerare bedöma avvikelsen.

Flera rekommendationer i denna kod baserar sig på lagen eller annan reglering. Ett bolag får inte avvika från rekommendationerna, om de beskriver en skyldighet som ingår i tvingande reglering. Därtill ingår det i Helsingforsbörsens reglemente skyldigheter i anslutning till noterade bolags bolagsstyrning, framför allt beträffande offentliggörande.

Börsen övervakar iakttagandet av Corporate Governance-rekommendationen.