Värdepappersmarknadsföreningen

Vad är Corporate Governance?

Det finns ingen entydig definition av begreppet Corporate Governance. Vanligtvis avser man dock ett sådant förvaltnings- och styrningssystem för ett bolag som definierar företagsledningens, dvs. styrelsens och den anställda ledningens, roll, skyldigheter och förhållande till aktieägarna. Förenklat kan man definiera Corporate Governance som ett system med vilket företagsverksamheten leds och kontrolleras.

Syftet med Corporate Governance-rekommendationer är att komplettera lagstadgade förfaringssätt. I Finland är det fråga om näringslivets självreglering.

Historia i Finland

Den första Corporate Governance-rekommendationen i Finland gavs ut år 1997 av Centralhandelskammaren och dåvarande Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund (nuvarande Finlands Näringsliv EK).

I början av 2003 konstaterade dåvarande Hex Oyj (nuvarande NASDAQ Helsinki Oy), Centralhandelskammaren och dåvarande Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund (nuvarande Finlands Näringsliv EK) den växande betydelsen av noterade bolags förvaltnings- och styrningssystem samt den internationella utvecklingen och tillsatte en arbetsgrupp för att förnya rekommendationerna.

Rekommendation för noterade bolags förvaltnings- och styrningssystem (Corporate Governance), gavs ut i december 2003 på basis av detta arbete.

Den år 2003 givna rekommendationen för noterade bolags förvaltnings- och styrningssystem har ansetts fungera väl och hålla hög internationell standard. Ny reglering och den internationella utvecklingen har dock skapat ett behov att uppdatera rekommendationen.

I juni 2009 utsåg Värdepappersmarknadsföreningens styrelse en arbetsgrupp för att uppdatera koden avseende rekommendationerna om ledningens ersättningar. Orsaken till uppdateringsbehovet var de förändringar som ägde rum på kapitalmarknaden i samband med finanskrisen samt utvecklingen av regleringen beträffande ledninges ersättningar.

Värdepappersmarknadsföreningens har gett ut denna kod för bolagsstyrning i juni 2010. Koden träder i kraft den 1 oktober 2010.

Rekommendationens avsikter och tillämpningsområde

Avsikten med den gällande Corporate Governance-rekommendationen är att säkerställa att noterade bolags förvaltning är av hög standard och att verksamheten är tillräckligt transparent. Med rekommendationen vill man etablera de noterade bolagens verksamhetssätt och enhetliga den information som ges ut åt placerare och aktieägare samt effektivera informationsspridningen. Därmed vill man även främja förtroendet för värdepappersmarknaden.

Rekommendationen är avsedd att följas av alla bolag som är noterade på Börsen, i fall den inte strider mot tvingande regler som gäller på företagets hemort. Rekommendationen skall följas enligt principen Comply or Explain (följ eller förklara) . Bolagen skall ge information om iakttagandet av rekommendationen i sina årsberättelser och på sina webbsidor.

Icke-noterade bolag och statsägda bolag

Corporate Governance av icke börsnoterade bolag utvecklas genom Agendan för utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning som utgavs av Centralhandelskammaren. Iakttagandet av agendan baserar sig på frivillighet.

Statens bolagsinnehav

Ägarstyrningen av de statens intressebolag som verkar på marknadsvillkor har centraliserats till en ny enhet, avdelningen för ägarstyrning, som inrättades i statsrådets kansli 1.5.2007.

Staten anser som premiss att Corporate Governance skall iakttas som minimistandard i alla börsnoterade statsbolagen och statens delägarbolag.

I finanspolitiska ministerutskottets ställningstagande ”Utnämning av kandidater till styrelsemedlemmar i statsbolagen och statens intressebolag (17.2.2004)” har klarats statens förvarande rörande utnämning av styrelseledamotskandidater.